Kuvaus

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, miten koulut voivat kehittää toimintaansa siten, että digitalisoituminen (uuden OPS:in hengen mukainen TVT:n käytön lisääntyminen) tapahtuu niissä työhyvinvointia tukevasti eikä siitä muodostu uhkaa opettajan ammatti-identiteetille. Tutkimus tuottaa uutta kvantitatiivista tietoa työhyvinvoinnin, ammatti-identiteetin ja TVT:n opetuskäytön (digitalisaation) yhteyksistä. Toiseksi tutkimus tuottaa kvalitatiivista tietoa siitä, mitkä tekijät voivat edistää ja ehkäistä TVT:n käyttöä kouluissa, ja miten itseohjautuvaa kehittämistä kannattaa tehdä kouluissa. Edelleen tämän tiedon pohjalta voidaan luoda alustava kuvaus kehittämisprosessista, jonka avulla kaikki Suomen koulut voivat kehittää TVT:n käyttöään.

Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat opettajien valmiudet ja halukkuus koulujen voimakkaampaan digitalisoitumiseen ja tähän liittyvään opetukselliseen muutokseen? Mitkä työhyvinvoinnin (esim. osaaminen, yhteisöllisyys) ja ammatti-identiteetin ulottuvuudet vaikuttavat tähän?
  • Miten voimakkaampi digitalisoituminen voi tukea ja/tai uhata opettajan ammatti-identiteettiä ja työhyvinvointia?
  • Miten opettajat voivat yhteisöinä yhteiskehittää edellytyksiä digitalisoitumiselle? Mitkä tekijät tukevat ja mitkä estävät itseohjautuvaa kehittämistä?
  • Millainen kehittämistyö/prosessi auttaa parhaiten kouluja/opettajia kehittämään työtään itseohjautuvasti siten, että digitalisoituminen mahdollistuu?

Hanke toteutetaan toimintatutkimuksellisella otteella, jossa tutkimusaineistoa kerättäessä samanaikaisesti kehitetään toimintaa ja palautetaan välituloksia nopeasti toimijoille toiminnan kehittämisen tueksi. Toimintatutkimuksessa sekä tutkitaan että yritetään kehittää ja muuttaa käytäntöjä. Tutkimuksen avulla etsitään siis ratkaisuja ongelmiin. Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia aineistonkeruutapoja ja niistä syntyviä aineistoja (kyselyt, ryhmäkeskustelut, ryhmähaastattelut) ja niihin soveltuvia analyysejä. Käytetyt menetelmät kussakin tutkimuksen vaiheessa kuvataan myöhemmin.