OPENA-hanke mediassa

OPENA-hanke on saanut hiljattain näkyvyyttä Moreeni-radiossa sekä Telma-lehdessä.

Tutkijatohtori Jaana-Piia Mäkiniemi oli radio Moreenin haastattelussa “Videotykit, äänentoisto, puhelimet, stressi!” 11.5.2017, jossa sivuttiin OPENA-hankkeen toimintaa ja tuloksia. Kuuntele haastattelu tästä.

Telma-lehden artikkelissa “Tuoko digitalisaatio opettajalle teknostressiä vai innostusta?” 12.5.2017 tutkijatohtori Jaana-Piia Mäkiniemi ja tutkija Antti Syvänen kertovat OPENA-hankkeen tuloksista sekä hankkeen koulujen digitalisaatiosta tehdyistä havainnoista.

Opettajien tvt-osaaminen, tvt:n sopiminen omaan opetustyyliin, tuen määrä ja asenteet liittyvät koettuun teknostressiin

Koulujen digitalisaatio muuttaa opettajan työtä aina oppilashuollosta luokkahuoneopetukseen. Kehitys seuraa laajempaa työn ja yhteiskunnan digitalisoitumista. Lukuvuodesta 2016-2017 voimaan tullut uusi Opetussuunnitelma vauhdittaa osaltaan teknologian opetuskäyttöä. Se määrittelee entistä selkeämmin opetukselle tavoitteita, jotka edellyttävät opetusteknologian hyödyntämistä.

OPEKA-kyselyä hyödyntäneessä tutkimuksessa selvitettiin, miten sukupuoli, työkokemus ja opettajatyyppi ovat yhteydessä teknostressiin ja mitkä tekijät ennustavat teknostressiä. OPEKA on itsearviointityökalu, jolla opettajat sekä koulut voivat arvioida koulunsa opetusteknologian käyttötasoa: http://www.opeka.fi Kyselyyn vastasi 2741 suomalaista peruskouluopettajaa.

Tulokset osoittivat

  • aineopettajien olevan luokanopettajia, naisopettajien miesopettajia sekä pitkän työkokemuksen (16-30 v.) omaavien olevan teknostressaantuneempia kuin lyhyen työkokemuksen (0-15 v.) omaavien.
  • teknostressiä selittivät parhaiten tvt-osaaminen, tvt:n sopiminen omaan opetustyyliin, koulun tarjoama tuki sekä tvt:n opetuskäyttöön liittyvät asenteet.
  • mitä korkeampi tvt-osaaminen, tvt:n sopiminen hyvin omaan opetustyyliin, runsas koulun tarjoama tuki sekä positiiviset asenteet sitä matalampi teknostressi.

Tulokset viitaavat siihen, että suomalaiset opettajat kokevat teknologian käytön välillä stressaavana tai rasittavana.

Jos halutaan vähentää opettajien teknostressiä, on hyvä panostaa niihin tekijöihin, jotka ovat yhteydessä matalaan teknostressiin:

  1. Opetusteknologisen osaamisen kehittämiseen eli esimerkiksi hyvään perehdyttämiseen sekä laadukkaisiin räätälöityihin koulutuksiin.
  2. Opetusteknologian pedagogisten hyötyjen monipuolisempaan avaamiseen, jotta yhä useampi opettaja voisi kokea, että teknologia sopii omaan opetustyyliin.
  3. Koulun tukeen opetusteknologian käytölle eli esimerkiksi opettajien keskinäiseen tukeen, rehtorin tukeen ja oppilaiden antamaan tukeen sekä riittäviin resursseihin.
  4. Asenteiden muuttamiseen opetusteknologian käyttöön liittyen eli esimerkiksi siihen, että opettajalle voi  syntyä myönteisiä kokemuksia opetusteknologian käytöstä, mitkä voisivat yleistyä laajemminkin opetusteknologiaa kohtaan.

Tutkimus on julkaistu avoimessa kansainvälisessä median, teknologian ja elinikäisen oppimisen tieteellisessä aikakauslehdessä:

Syvänen, A., Mäkiniemi, J-P., Syrjä, S., Heikkilä-Tammi, K. & Viteli, J. (2016). When does the educational use of ICT become a source of technostress for Finnish teachers, Seminar.net – International Journal of Media, Technology and Lifelong Learning, 12(2).

 

Teknostressitöntä kesää!

Toukokuussa ajelimme Forssan, Lopen, Sastamalan ja Lempäälän teitä tapaamaan OPENA-yhteistyökouluja.  Hankkeessahan on mukana peräti 13 koulua – niin ala- ja yläkouluja kuin lukioita.

Tapaamisissa juteltiin muun muassa sitä, miten ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen suuntaa selvästi sitä, miten lukio-opettajat käyttävät teknologiaa opetuksessaan, ja miten teknologian käyttö opetuksessa voi olla ”se juttu”, joka herättää kadonneen motivaation. Myös opettajien välisestä vertaisoppimisesta keskusteltiin yhtenä keinona edistää teknologian opetuskäyttöä kouluissa. Opetusteknologian käytössä kokeneempi opettaja voi esimerkiksi tulla vierailemaan kokemattomamman kollegan oppitunnilla.  Vaikuttaa siltä, että monin paikoin yleisten koulutuspäivien sijaan olikin siirrytty koulun sisäiseen täsmä- ja vertaisoppimiseen. Kouluilla kiertäviä tvt-käytön neuvontaan päiväksi viikossa opetustyöstä irroitettuja vertaisopettajia oli saatu projektirahoituksella avuksi. Useammalla paikkakunnalla oli myös järjestetty kunnan tvt-opetusvälineistöä ylläpitävistä ja koordinoivista työntekijöistä sekä koulujen tvt-vastaavista opettajista strategisia tiimejä luomaan suuntaa ja aikataulua välineistön käyttöönotolle. Parhaimmillaan toiminta oli jo useamman vuoden kestäneenä vakiintunutta käytäntöä.

Vaikka paljon puhutaan siitä, miten opettajien asenteet ja osaaminen vaikuttavat opetusteknologian käyttöön, tuli selväksi, että esimerkiksi langattoman verkon toimivuus ja laitteiden määrä ovat merkittäviä tekijöitä. Jos koulurakennuksen sähkötekniikka on vanhaa, ei se tue tai kestä uusinta tekniikkaa. Tämänkaltaiset epävarmuustekijät saavat opettajat ylläpitämään myös “perinteisiä” opetusmetodeja, pystyäkseen varmistamaan opetuksen laadun ja hyvät oppimistulokset. Havaintojemme mukaan opettajat ovat hyvin tarkkoja oppilaille tulevista hyödyistä: opetusmetodin tai -välineen opetuskäyttö ollaan valmis omaksumaan nopeasti jos sen käytöstä on selvää etua oppilaille. Tätä ei voi tulkita asenteeksi tai osaamattomuudeksi.

Meille OPENA-tutkijoille jäi tapaamisista tunne, että näiltä ihmisiltä löytyy varmasti ideoita ja näkemystä siitä, miten he voivat lisätä opetusteknologian käyttöä työhyvinvointia tukevasti. Jatkossa muutkin voivat ottaa heiltä mallia!

OPENA-tutkimuksen tekijät toivottavat rentouttavaa ja teknostressitöntä kesää.

 

OPENA tapasi someaktiiveja SomeTime2016:ssa

SomeTime2016 kokosi seitsemännen kerran sosiaalisen median aktiivikäyttäjät ja vaikuttajat verkostoitumaan ja ideoimaan Tampereelle. OPENA kiittää mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan!

OPH on jo vuonna 2012 suositellut, että sosiaalista mediaa hyödynnetään luontevana osana oppimista. Käytännössä oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluja ja sovelluksia, kuten blogeja, mikroblogeja, kuvien, videoiden ja linkkien ja muiden tuotosten jakopalveluja sekä yhteisö- ja ryhmätyöskentelyalustoja. Mitä kaikkea onkaan tapahtunut suosituksen jälkeen? Onko sittenkään tapahtunut tarpeeksi?

OPENA-tutkija Jaana-Piia esitteli SomeTimessa muutamia aikaisempia tutkimuksia liittyen opetusteknologian ja työhyvinvoinnin yhteyksiin sekä OPENA-hankkeen perusidean. Esitys on katsottavissa You Tubesta https://www.youtube.com/watch?v=3KZzl2RnaYo&feature=youtu.be  (alku kohdassa 1.10 ), kiitos someaktiivien.

SomeTime-osallistujia mietityttivät muun muassa seuraavat kysymykset:
Miten hankintoihin vaikuttaminen liittyy teknologian käyttöintoon ja hyvinvointiin?
Mennäänkö hankinnoissa ja ehkä opetuksessakin teknologia vai pedagogia edellä?
Voiko se, että ei saa käyttää opetusteknologiaa enempää opetuksessa olla myös työpahoinvoinnin lähde?

Pohtimisen ja tutkimisen arvoisia kysymyksiä. Pysytään yhteyksissä.

 

OPENA tien päällä

OPENA osallistui Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) -tapahtumaan 13.-15.4.2016 Hämeenlinnan Aulangolla. Valmistelimme keskiviikon tutkijatapaamiseen kaksi OPENA-aiheista esitystä, joista projektipäällikkö Jaana-Piian Mäkiniemen esittämä How are educational use of ICT and teachers’ work well-being related? A systematic review palkittiin Korkeatasoinen ja innovatiivinen tutkimus 2016 -kunniamaininnalla. Kyseinen esitys perustuu parhaillaan työn alla olevaan kirjallisuuskatsaukseen opetustyön digitalisoitumisen yhteyksistä niin työhyvinvointiin kuin mahdolliseen pahoinvointiinkin.

kassi.indd
ITK 2016, oppia yksin ja yhdessä. Kuva: http://www.itk.fi/2016/.

Tutkija Antti Syväsen esittämä When an educational use of ICT in teaching is a source of technostress among Finnish teachers? esitteli OPEKA-kyselyn perusteella tekijöitä, jotka ovat yhteydessä opettajien kokemaan teknostressiin. Kaiken kaikkiaan OPENA on herättänyt mukavasti kiinnostusta, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Toukokuussa jalkaudumme OPENA-yhteistyökouluihin. Matka suuntautuu Forssaan, Lempäälään, Lopelle ja Sastamalaan.  Suunnittelemme seuraavaa tutkimusvaihetta eli kysymme, miten koulujen toimintaa voidaan kehittää tutkimusavusteisesti niin, että digitalisoituminen tapahtuu ammatti-identiteettiä tai työhyvinvointia uhkaamatta. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se selviää myöhemmin.

Digiloikka – koulujen digitalisaation eteneminen

OAJ on selvittänyt kaikilla kouluasteilla tarvittavan digiloikan nykytilaa ja koonnut keinoja sen edistämiseen. Huomiona on ollut, että jopa kolmannes peruskoulun oppilaista käyttää TVT-välineitä kuukausittain tai harvemmin.

digiloiks_Graafi1-nettiin-lev-620px

Kiintoisaa ei ole pelkästään minkälaisesta loikasta on kyse, vaan myöskin minkälaisten esteiden yli ollaan loikkaamassa ja miten prosessi näkyy opettajien työhyvinvoinnissa. Ensisijaisena esteinä on nyt nähty opetusvälineistön vajavaisuus, mutta myöskin opettajien osaamisen ja täydennyskoulutuksen puutteet on nähty merkittävinä.

Toimintamalleja opetuksen digitalisaation vauhdittamiseksi on kehitelty, joilla opettajien osaamista ja digitaalisten opetusvälineiden käyttöastetta voitaisiin nostaa.  Aihetta on käsitelty hiljattain myös A-Studiossa. Esimerkiksi opettajien välistä vertaismentorointi-mallia on viime aikoina alettu hyödyntää monella paikkakunnalla. Juuri opettajajien osaamista on pidetty tärkeänä, vaikka opettajan auktoriteetista luopumista väläytelläänkin oppilaiden tullessa yhä kyvykkäämmiksi välineiden hyödyntäjiksi. Samaten oppilaiden omien laitteiden hyödyntämistä opetuksessa on alettu suositella, vaikka se voi ajaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Kumpikaan edellä mainituista ehdotuksista ei istu ainakaan perusopetuksen opettajien ajattelutapoihin – digistressin lähteitä voi siis olla huonojen välineiden tai osaamisen puutteiden ohella muitakin.

 

OPENA-hanke alkaa

Viimevuosina voimakkaasti kasvanut eri alojen digitalisoituminen näkyy myös koulujen uuden Opetussuunnitelman mukaisena tarpeena kehittää opetuksen TVT-käyttöä. Tampereen yliopiston TRIM ja SYNERGOS-tutkimuskeskusten 1.2.2016-30.9.2017 yhteishanke `OPENA digitalisoituvassa koulussa – teknostressiä vai didaktista kukoistusta?` pyrkimyksenä on tuottaa tietoa työhyvinvoinnin, ammatti-identiteetin ja TVT:n opetuskäytön (digitalisaation) yhteyksistä.

Tähän blogiin keräämme ajankohtaisia aihepiirin-havaintoja eri medioista ja tiedotamme hankkeen etenemisestä. Erillisillä sivuilla Kuvaus on tietoa hankkeen sisällöstä,  Tekijät on tietoa hankkeen tutkijoista, Yhteistyökoulut on tietoa hankkeessa mukana olevista kouluista ja Tuotokset on tietoa hankkeen aikana pidetyistä työpajoista, esityksistä ja tuotetuista julkaisuista.